نظر سنجی

 
سقف پرداختی بیمه تصادف را چگونه ارزیابی می کنید؟ گزینه یک: مناسب گزینه دوم: کم